MENU

Historia koła
Kraina Wiecznych Łowów
Odznaczenia
Trofea medalowe
Linki
Kontakt

UCHWAŁY

Walnego Zgromadzenia
Reg. Domku Myśliwskiego

ORGANY KOŁA

Zarząd Koła
Komisja Rewizyjna

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Nasze Obwody
Mapa Obwodów
Kalendarz Polowań

POLOWANIA (zdjęcia)

Zbiorowe 2021/2022
Gospodarka
Pozostałe
Archiwum
Król Polowania
Histoczyne polowanie 1983r.
Wspomnienia 2007

K. Ł. „Górnik” Lubin Uchwały Walnego Zebrania.


1
.Siedzibą Koła , oraz adresem do korespondencji jest:

59-300 Lubin ul. M.C. Skłodowskiej 88 hotel Baron

2. Składka członkowska wynosi 600 zł rocznie i jest płatna w dwóch ratach po 300 zł             1 rata płatna do 31 maja, a 2 rata do 30 listopada bieżącego sezonu.

a)  myśliwi powyżej 70-go roku życia uiszczają 50% składki

b)   młodzież ucząca się uiszcza 50% składki

c)   myśliwi powyżej 75–go roku życia są zwolnieni z opłacania składek

 

3. Zasady wydawania zezwoleń na polowania indywidualne:

a )   zezwolenia wydawane są przez Zarząd Koła.

b )   przy wydawaniu zezwoleń uwzględniane są:

- opłacone składki członkowskie oraz inne opłaty na rzecz Koła

-wykonane prace na rzecz Koła oraz realizacja opieki nad przydzielonymi     urządzeniami łowieckimi.

- udział w zwalczaniu kłusownictwa oraz szkodnictwa łowieckiego.

- odstrzał w minionym sezonie samic zwierzyny płowej  ( dotyczy wydania odstrzału

na samce danego gatunku )

- poprawność wykonania odstrzałów w latach poprzednich.

 

4. myśliwy może  polować w określonym przez siebie czasie tylko na jednym kwadracie  z      wyjątkiem obwodu  213 gdzie może polować na dwóch kwadratach

 

5. myśliwy nie będący członkiem K.Ł. Górnik może polować indywidualnie wyłącznie w towarzystwie członka  Koła na tym samym kwadracie.

 

6. Zasady zagospodarowania zwierzyny oraz trofeów łowieckich:

a)   fakt pozyskania zwierzyny musi być zgłoszony Łowczemu bez zbędnej zwłoki ,

a dowód dostawy zwierzyny  do punktu skupu  lub protokół zabrania zwierzyny na użytek własny , w którym  masa tuszy potwierdzona jest przez osobę prowadząca skup dziczyzny  musi być dostarczony do Łowczego w ciągu 3 dni , a w przypadku polowania w Tuplicach  niezwłocznie  po powrocie z polowania.

b)   myśliwy może zabrać zwierzynę na użytek własny po uzyskaniu zgody Łowczego

c)    cenę dzików zabieranych na użytek własny ustali Zarząd Koła   uwzględniając obowiązujące  ceny skupu.

d )   opłata za pozostałą zwierzynę, oraz pozyskaną na polowaniu zbiorowym  pobraną na użytek własny wynosi 100 % ceny skupu w pierwszej klasie .

e) dzik strzelony w II klasie  i oddany do skupu  nie upoważnia do zabrania następnej sztuki po cenie preferencyjnej

f )   premia dla myśliwego za strzeloną zwierzynę oddaną do punktu skupu wynosi :

- 40 złoty za sarnę kozę

- 30 złoty za koźlaka

- 20% za pozostałą zwierzynę w 1-szej klasie

- znosi się premie za byki i rogacze, oraz  za  zwierzynę pozyskaną na polowaniu zbiorowym i zdaną w 2-giej klasie

g) trofeum stanowi własność myśliwego , który je zdobył za wyjątkiem :

- trofeów pozyskanych z rażącym naruszeniem zasad selekcji stwierdzonym przez   Okręgową Komisje Oceny Trofeów (tzw. 2 punkty czerwone)

- trofeów pozyskanych niezgodnie z wydanym odstrzałem (tzw. punkty niebieskie)  tj. niezgodność klasy wieku w odniesieniu do zwierzyny płowej.

- na wniosek Zarządu Koła w/w trofea myśliwy jest zobowiązany zwrócić

do siedziby Koła.

 

7. Każdy członek Koła może zaprosić na polowanie zbiorowe gościa po uzgodnieniu z Łowczym.

 

8. Każdy członek koła wnosi opłatę roczną na zagospodarowanie obwodów w wysokości 1500 zł,

- opłatę tą można odpracować za zgodą zarządu z tym, że wartość 1 godziny wynosi 30 zł,

- z powyższej opłaty zwolnieni są myśliwi dotychczas zwolnieni z prac społecznych, oraz myśliwi, którzy zostaną indywidualnie zwolnieni przez WZ ze wzgl. na złą sytuację materialną i brak możliwości odpracowania ze wzgl. Np. na chorobę.

- myśliwi nowo wstępujący do koła którzy nie odbyli stażu kandydackiego w kole przez pierwsze trzy lata wnoszą opłatę na zagospodarowanie obwodów w wysokości 2000 zł rocznie. (z możliwością odpracowania 1 godzina – 30 zł.)

- termin wnoszenia opłaty ustala się na koniec kwietnia danego sezonu łowieckiego za sezon poprzedni

 

 

9. odbioru wykonanych prac dokonuje gospodarz obwodu potwierdzając ten fakt w protokole czynności, który należy złożyć u v-ce Łowczego najpóżniej do 28-go lutego danego sezonu, protokoły złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

10. Wartości godzinowe dla wykonanych czynności gospodarczych przedstawiają się  następująco;

- budowa ambony - 80 godz.

- budowa paśnika dla jeleni - 40 godz.

- budowa paśnika dla saren - 20 godz.

- zwyżka, czatownia - 25godz.

- lizawka - 2 (łącznie z wyłożeniem soli)

- podsyp - 10 godz.

- drabina z montażem - 6 godz.

11. Lokalizacja budowanych urządzeń musi być uzgodniona z gospodarzem obwodu.

UWAGA : Wybudowane urządzenia bez powyższego ustalenia nie będą zaliczane jako praca na rzecz Koła.

12. Z obowiązku wykonywania prac gospodarczych zwolnieni są:

a) członkowie Zarządu Koła

b) gospodarze obwodów

c) myśliwi którzy ukończyli 70 lat..

d) myśliwi zwolnieni z tych prac uchwałą Zarządu na indywidualny wniosek

np. ze względu na chorobę uniemożliwiającą wykonywanie prac gospodarczych.

e) myśliwi szacujący szkody łowieckie

13. Walne Zebranie zobowiązuje Zarząd Koła do przydzielania wszystkim członkom Koła  urządzeń łowieckich pod opiekę.

 

14. na obwodach 58 i 125 w okresie wiosennym i letnim( 21-03 do 31-08) mając na celu ochronę upraw rolnych, a przez to obniżanie wypłacanych odszkodowań, można polować na dziki jedynie na polach i łąkach (uchwała nie dotyczy innych gatunków zwierzyny i obwodów 213 i 81).

15. Wpisowe dla nowo wstępujących do K.Ł. „Górnik” ustala się na 3-krotność rocznej składki do koła.

 

.16.Dysponentem domku myśliwskiego „ Edmundówka "jest Łowczy Koła.

( UWAGA każdego korzystającego z domku obowiązuje wpis do zeszytu  pobytu w domku ).

 

17. Walne Zgromadzenie udziela pełnomocnictwa Zarządowi Koła do podejmowania w imieniu Koła zobowiązań do wysokości posiadanych przez Koło środków.

 

18. Na trzy  dni przed zaplanowanym polowaniem zbiorowym wprowadza się zakaz polowania indywidualnego  w lesie.

 

Aby oglądać treści tego działu należy się zalogować na swoje konto.

ZALOGUJ SIĘ

 


poprzednim miesiącu czerwiec 2024 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 22 1
week 23 2 3 4 5 6 7 8
week 24 9 10 11 12 13 14 15
week 25 16 17 18 19 20 21 22
week 26 23 24 25 26 27 28 29
week 27 30
FAZY KSIĘŻYCA

Kalendarz myśliwski - sierpień

W sierpniu polujemy na :

 

Jelenie szlachetne:
byki od 21.08

Jelenie - byki od 21.08

Sarny:
kozły - cały miesiąc

Kozły

Dziki:
wszystkie - cały miesiąc

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08


Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie,
Szopy Pracze - cały miesiąc

LisyJenotyNorki Amerykańskie, Szopy Pracze

 

Piżmaki:
od 11.08

Piżmaki: od 11.08

 

Kaczki:
krzyżówki, cyraneczki,
głowienki i czernice - od 15.08

Kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od 15.08


Łyski:
od 15.08

Łyski: od 15.08

 

Gołębie grzywacze:
od 15.08

Gołębie grzywacze: od 15.08

Jelenie szlachetne
byki

Od 21.08

Sarny
kozły

Cały miesiąc

Dziki
wszystkie

Cały miesiąc

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze:

Cały miesiąc

Piżmaki

od 11.08

Kaczki
krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

od 15.08

Łyski

od 15.08

Gołębie grzywacze

od 15.08

/body>